In ontwikkeling...

Binnen BISON gaat de ontwikkeling van (nieuwe) standaarden gewoon door. Ter informatie en ten behoeve van evt. pilots worden hier alvast tussenresultaten beschikbaar gesteld voor een paar van deze trajecten.

Dit zijn dus nog géén afgeronde, formeel vastgestelde standaarden. Het is vrijwel zeker dat er nog kleine of grote aanpassingen zullen zijn!

"Druktemeter"

Het doel is het uitbreiden van de standaarden met informatie over de (verwachte) voertuigbezetting.

  • [juli 2020] In het kader van de COVID-19 maatregelen wordt nu alvast een eerste (concept) koppelvlakdefinitie gepubliceerd.
  • [januari 2022] Er wordt nagedacht of het zinvol is hier alsnog een XML-koppelvlak van te maken.

"Concessies"

Het doel is het publiceren van concessiegegevens uit de OV basisadministratie van DOVA volgens de NeTEx standaard. Het werkdocument van de definities is hier te vinden (als GoogleDoc).

  • [januari 2022] De definitie is goedgekeurd door het BISON SC.
  • Vooralsnog is dit hier gepubliceerd als apart document, omdat het de bedoeling is nog meer gegevens uit de OV basisadministratie op vergelijkbare manier te publiceren en dat dan als één geheel vast te leggen als een nieuwe versie (9.2.4) van het NL NeTEx Profiel.

"SIRI"

Het doel is definiëren van een Nederlands Profiel van de Europese SIRI-standaard (real-time gegevens). In de eerste plaats wordt gewerkt aan het NL SIRI Profiel voor SIRI-VM en SIRI-ET. Vervolgens zal SIRI-SX worden opgepakt.

In dit kader is BISON ook betrokken bij de ontwikkeling van het Europese SIRI Profiel (EPIP-RT).

"NeTEx"

Het doel is het - zo nodig - verbeteren en doorontwikkelen van het NL NeTEx Profiel (langetermijnplanning). Bijvoorbeeld met extra gegevens en/of een 'indexbestand'. Tevens zal worden gewerkt aan een mapping van het NL NeTEx Profiel op het European Passenger Information Profile (EPIP) t.b.v. publicaties op het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM).

Zie ook de aparte werkzaamheden onder 'flexvervoer', 'concessies' en 'toegankelijkheid'.

"Toegankelijkheid"

Het doel is publiceren van toegankelijkheidsgegevens als onderdeel van het NL NeTEx Profiel. Dit betreft - zo nodig - uitbreiden van de 'voertuigkenmerken', valideren van de export van haltegegevens volgens het (reeds vastgestelde) halteprofiel, en definiëren van (toegankelijkheidsaspecten van) de stationstopologie.

De ontwikkeling van dit NL Profiel loopt parallel aan de ontwikkeling van het European Passenger Information Accessiblity Profile (EPIAP), waar BISON dan ook nauw bij betrokken is.

"Flexvervoer"

Het huidige doel is valideren van versie 9.2.3 van het NL NeTEx Profiel om te controleren dat alle vormen van flexvervoer die al via KV1 gepubliceerd worden, ondersteund worden. Vervolgens kan de definitie van flexvervoer in de dienstregeling-export verder uitgebreid worden met andere soorten flexvervoer. Hiervoor zal echter eerst (in andere gremia) meer duidelijkheid moeten komen over welke soorten dan gewenst zijn - zonder dat er een wildgroei aan varianten ontstaat!

"PPT 2.0"

Het doel is de product- en tariefinformatie beschikbaar te stellen in het NeTEx formaat. Hierbij is aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen bij Translink, waar immers dezelfde gegevens aangeleverd moeten worden aan het GBO.

Andere werkzaamheden

Er wordt ook gewerkt aan de volgende onderwerpen:

  • "Haltekenmerken" - valideren van de inmiddels vastgestelde structuur (zie onder Standaarden)
  • "KV7/8 turbo" - valideren van de inmiddels vastgestelde structuur (zie onder Standaarden)